RPOWL

 

„Informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i rozpoczynamy realizację projektu „Innowacyjna technologia przetwarzania odpadu wiertniczego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - pomoc zwrotna. ”

 

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w postaci udoskonalenia obecnie świadczonej usługi, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności podmiotu Wnioskodawcy. Cele szczegółowe pozostające w związku z celem głównym to:

  • Udoskonalenie 1 usługi
  • Wprowadzenie do oferty nowego produktu - Stabilizator zasypkowo - podsypkowy
  • Rozbudowa zaplecza sprzętowego Firmy poprzez zakup urządzeń, licencji na oprogramowanie oraz prac budowlanych niezbędnych do udoskonalenia usługi i wprowadzenia nowego produktu
  • Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie poprzez utworzenie 3 nowych miejsc pracy dla pracowników do obsługi kupowanych urządzeń / oprogramowania.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności wydajności pracy dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, opartych o wyniki prac B+R

  • Całkowita wartość projektu wynosi: 3 536 250,00 PLN
  • Współfinansowanie UE w kwocie: 1 503 000,00 PLN
Koflex Agnieszka Mazur informuje o realizacji projektu pt. „Innowacyjna technologia przetwarzania odpadu wiertniczego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Koflex Agnieszka Mazur- zakup specjalistycznych usług doradczych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w ramach RPO WL 2014-2020 - działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej usługi i procesu przetwarzania odpadów budowlanych, co pozwoli na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności podmiotu Wnioskodawcy. OPIS PROJEKTU
Agnieszka Mazur KOFLEX informuje o realizacji projektu pt. „Inwestycja w OZE w KOFLEX Agnieszka Mazur"”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OPIS PROJEKTU
przeczytaj opis projektu